استخدام آشپز ترکی وارد به دونر و پیده در تهران

به کمک آشپز ترکی وارد ب دونر و پیده ساکن غربِ تهران نیازمندیم. تلفن : 09306113118…