استخدام مونتاژ کار قطعات الکترونیکی در مجموعه پیشروبات/ تهران

استخدام مجموعه پیشروبات مجموعه پیشروبات جهت تکمیل کادر بخش تولید، پشتیبانی و تعمیرات خود در استان…