استخدام منشی مالی در یک شرکت معتبر پیمانکاری/تهران

یک شرکت معتبر پیمانکاری جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام سرپرست حسابداری در یک شرکت معتبر پیمانکاری/تهران

یک شرکت معتبر پیمانکاری جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام کارشناس کنترل پروژه در یک شرکت مهندسی پیمانکاری/تهران

یک شرکت مهندسی پیمانکاری جهت تکمیل تیم کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…