استخدام حسابدار جهت چادر سرای سحر در قم

به یک نیروی حسابدار جهت چادر سرای سحر در قم (ترجیحاً در محدوده نیروگاه) نیازمندیم. اطلاعات…