استخدام همکار جهت فروشندگی در کفش چاروق 2 – زنجان

به یک همکار آقا جهت فروشندگی در کفش چاروق 2 در زنجان (بازار پایین، روبروی بانک…