استخدام کارگر جهت کار در کارخانه ای واقع در چرمشهرِ ورامین

    استخدام کارگر جهت کار در کارخانه به رده ی شغلی زیر در تهران نیازمندیم: عنوان…

استخدام سه رده شغلی جهت شرکت تولیدی صنایع روغن واقع در چرمشهر ورامین

استخدام یک شرکت تولیدی صنایع روغن واقع در چرمشهر ورامین یک شرکت تولیدی در صنایع روغن…

استخدام راننده لیفتراک جهت یک شرکت تولیدی در چرمشهر ورامین

استخدام یک شرکت تولیدی صنایع روغن واقع در چرمشهر ورامین یک شرکت تولیدی در صنایع روغن…

استخدام کارشناس شیمی خانم جهت شرکت تولیدی در چرمشهر ورامین

استخدام یک شرکت تولیدی صنایع روغن واقع در چرمشهر ورامین یک شرکت تولیدی در صنایع روغن…

استخدام کارگر فنی با حداقل مدرک دیپلم در چرمشهر ورامین

استخدام یک شرکت تولیدی صنایع روغن واقع در چرمشهر ورامین یک شرکت تولیدی در صنایع روغن…