استخدام همکار خانم جهت چسباندن گل برگردان بر روی سفال در همدان

به تعدادی همکار خانم جهت چسباندن گل برگردان بر روی سفال با سرویس رفت و برگشت…