استخدام منشی جهت امور اداری و فروش تلفنی در شرکت چمن بازار

استخدام شرکت چمن بازار در تهران شرکت چمن بازار در تهران افراد واجد شرایط ذیل را…