استخدام کارشناس ارشد شیمی گرایش تجزیه در شرکت شیمیایی چهر آذین

استخدام شرکت شیمیایی چهر آذین شرکت شیمیایی چهر آذین (یک شرکت تولید کود شیمیایی) در شهرستان…