استخدام تعدادی کارگر رنگ کار پلی استرکار چوپ در یک کارگاه

یک کارگاه در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به  تعدادی کارگر رنگ کار پلی…

استخدام کارگر ساده در یک نمایشگاه سرویس چوپ

یک نمایشگاه سرویس چوپ در مشهد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر کارگر ساده…