استخدام مدیر اجرایی در شرکت صنایع غذایی چیکا سپاهان

استخدام شرکت صنایع غذایی چیکا سپاهان شرکت صنایع غذایی چیکا سپاهان در راستای طرح توسعه مجموعه…