استخدام تکنسین مونتاژ کابلاژ و مونتاژ نهایی در شرکت همگام رادین

استخدام شرکت همگام رادین در تهران شرکت همگام رادین در حوزه فن‌آوری مخابرات و الکترونیک در…