استخدام خانم مهندس شیمی یا برق آشنا به سیستم‎های حفاظت کاتدی

به خانم مهندس شیمی یا برق آشنا به سیستم‎های حفاظت کاتدی و نرم افزارهای مربوطه جهت…