استخدام کارمند در پایانه شهید کاراندیش شیراز

پایانه شهید کاراندیش شیراز جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر…