استخدام مهندس مکانیک گرایش خودرو،نجار و MDF کار،برقکار اتومبیل

استخدام گروه صنعتی ایران روور گروه صنعتی ایران روور در زمینه تولید خودروهای خاص جهت تکمیل…