استخدام نیروی آرایشگر ماهر و کاربلد آقا در تهران

به دو نفر نیروی آرایشگر ماهر و کاربلد آقا با حقوق مکفی ترجیحا ساکن شرق در…