استخدام ماشین کارتراش و فرز آشنا به قالبهای سمبه ماتریس

به ماشین کار تراش و فرز آشنا به قالبهای سمبه ماتریس جهت کار در شهرک صنعتی…