استخدام چکش کار،خمکار و جوشکار برای کارگاه مسگری در زنجان

استخدام کارگاه مسگری در زنجان یک کارگاه مسگری واقع در زنجان جهت تکمیل کادر خود افراد…