استخدام کارشناسIT،کارشناس مخابرات،کارشناس برق در یک شرکت/مرکزی

یک شرکت معتبر و وابسته به وزارت نیرو جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی از…