استخدام استاد کارماهر دررسته های مختلف تولید پوشاک(حوزه خیاطی)

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از تعدادی افراد واجد شرایط زیر…