استخدام سالن کار جهت رستورانی در شهرک کارمندان زنجان

رستوران مجلسی در شهرک کارمندان زنجان به یک نفر سالن کار آقا یا خانم جهت همکاری…