استخدام سرپرست کارگاه ،کارشناس HSE ،کروکی بردار 

یک شرکت مهندسی-پیمانکاری واقع در شیراز جهت تکمیل کادر منابع انسانی خود جهت پرسنل ستادی و همچنین…