استخدام کارگرانبار،راننده،مامورپخش در شرکت پخش اطلس دینا/تهران

استخدام شرکت پخش اطلس دینا شرکت پخش اطلس دینا(چی توز) جهت تکمیل کادر فروش و توزیع…