استخدام تحصیلدار آقا در شرکت بازرگانی کالاکاوان کیمیا

استخدام شرکت بازرگانی کالاکاوان کیمیا شرکت بازرگانی کالاکاوان کیمیا، واقع در غرب تهران، جهت تکمیل کادر…