استخدام تکنسین ابزار دقیق مسلط به تعمیر و کالیبراسیون ابزار دقیق در فارس

استخدام تکنسین ابزار دقیق در فارس Fotros از افراد واجد شرایط در سمت های ذیل جهت…

استخدام کارشناس آزمایشگاه کالیبراسیون در شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارشناس آزمایشگاه در آزمایشگاه کالیبراسیون / تهران

آزمایشگاه کالیبراسیون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارمند اداری در آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم در تهران

استخدام آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی…

استخدام کارشناس کالیبراسیون آقا در یک شرکت معتبر در البرز

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارمند اداری در آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم در تهران

استخدام آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی…

استخدام کارشناس کالیبراسیون (مکانیک یا فیزیک و یا صنایع)/تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارشناس فنی کالیبراسیون در شرکت آتانا تجهیز آزما

استخدام شرکت آتانا تجهیز آزما در تهران شرکت تجهیزات پزشکی آتانا تجهیز آزما در تهران جهت تکمیل…

استخدام کارشناس آزمایشگاه در آزمایشگاه کالیبراسیون در تهران

آزمایشگاه کالیبراسیون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارمند اداری،کمک حسابدار درآزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم

استخدام آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی…

استخدام کارشناس کالیبراسیون و کارمند اداری در تهران

آزمایشگاه کالیبراسیون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارشناس کالیبراسیون آقا در آزمایشگاه کالیبراسیون/تهران

آزمایشگاه کالیبراسیون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…