استخدام مهندس معدن در مجموعه معدنی کانا در تهران

استخدام مجموعه معدنی کانا مجموعه معدنی کانا جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران از…