استخدام کاگر ماهر سیم پیچی و برق صنعتی در تهران

به کاگر ماهر سیم پیچی و کارگر برق صنعتی در تهران (شهرک صنعتی شمس آباد) نیازمندیم.…