استخدام آشپز جهت جوجه سرای کریمی در قم

به یک نفر آشپز با حقوق ماهیانه 2/300 و بیمه جهت جوجه سرای کریمی در قم…