دعوت به همکاری پزشک عمومی با مدرک اسکین کر در درمانگاه

یک درمانگاه شبانه روزی در تهران از پزشک عمومی با مدرک اسکین کر دعوت به همکاری…