استخدام ناظر تولید آقا(بازرگانی،کلیه گرایشهای کشاورزی)/اصفهان

استخدام سامان دام ایرانیان شرکت سامان دام ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از…