استخدام نصاب سقف کشسان در شرکت تولیدکننده سقف های کشسان-اصفهان

شرکت تولیدکننده سقف های کشسان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از تعدادی افراد واجد…