استخدام مدیر شعبه در مجموعه آهن آلات کمالی

استخدام مجموعه آهن آلات کمالی  مجموعه آهن آلات کمالی در هرمزگان جهت تکمیل کادر نیروی انسانی…