استخدام شاگرد نیمه ماهر یا ماهر کنافکار در یزد

استخدام نیروی کناف کار در یزد از افراد واجد شرایط زیر در یزد دعوت به همکاری…