دعوت به همکاری تکنسین کنترات کار در گروه مارلیک

دعوت به همکاری گروه مارلیک گروه مارلیک در جزیره کیش از کلیه نیروهای متخصص در بخش…