استخدام برنامه نویس حرفه ای میکرو کنترلر ARM STM 429 در اصفهان

آگهی استخدام برنامه نویس ARM در اصفهان به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در اصفهان…