استخدام حسابدار در شرکت کنسروسازی یال زرد در فارس

شرکت کنسروسازی یال زرد جهت تکمیل پرسنل مالی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر…