استخدام حسابدار جهت شرکت تولیدی در شهرک صنعتی ماشین سازی کورده

دعوت به همکاری یک شرکت تولیدی درشهرک صنعتی ماشین سازی کورده یک شرکت تولیدی معتبر واقع…