استخدام همکار پزشک جهت مسئول فنی در کوهسار کرج

به همکار پزشک جهت مسئول فنی (شیفت عصر، 15 الی 19) در مرکز MMT واقع در…