استخدام 13 ردیف شغلی در شرکت کیسه پلی رامین در اصفهان

استخدام شرکت کیسه پلی رامین شرکت کیسه پلی رامین جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان…