استخدام کارگر ماهر و استادکار جهت رنگ کاری چوب (سیلر کیلر)

به تعدادی کارگر ماهر و استادکار جهت رنگ کاری چوب (سیلر کیلر) بصورت سیار در اصفهان…