استخدام گارسون،گریل کار در رستوران جو گریل فود در تهران

استخدام رستوران جو گریل فود مجموعه رستوران جو گریل فود جهت تکمیل کادر خود در استان…