استخدام مدرس در زمینه نگهداری و تعمیرات صنایع نفت گازوپتروشیمی

استخدام شرکت نوآوران پایش شرکت نوآوران پایش جهت تکمیل کادر دپارتمان آموزش خود در استان تهران…