استخدام يك شركت پيمانكاري نفت و گازي در دفتر مركزي پروژه (تهران)

شركت پيمانكاري نفت و گازي در دفتر مركزي پروژه (تهران) كارشناس كنترل‌ پروژه يكنفر ➖حداقل دو سال سابقه…