دعوت به همكاري بانك گردشگري

بانك گردشگري (غير دولتي- سهامي عام) به منظور تامين، تكميل و ارتقاء كادر مديريتي مورد نياز خود،…