استخدام نیروی فنی جوشکار نصاب شیشه و گرگره برقی در خراسان رضوی

به نیروی فنی ماهر جوشکار نصاب شیشه و گرگره برقی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.