استخدام حسابدار مسلط به امور مالی و مالياتی، ارزش افزوده و گزارش فصلی

استخدام یک شرکت بازرگانی در تهران یک شرکت بازرگانی در تهران استخدام می نماید: عنوان شغل…

استخدام گزارش گیر و تحلیلگر آماری در یک شرکت پخش در شیراز

یک شرکت پخش معتبر، جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان فارس، شهر شیراز از…

استخدام کارشناس ارشد محیط زیست مسلط به تهیه گزارش EIA

به کارشناس ارشد محیط زیست مسلط به تهیه گزارش EIA و نرم افزارهای مربوطه در تهران…

استخدام گزارش گیر و تحلیلگر آماری دریک شرکت پخش معتبر در شیراز

یک شرکت پخش معتبر، جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زیر در…

استخدام کارشناس برنامه نویس،کارشناس گزارش ساز/تهران

استخدام رایاوران توسعه شرکت رایاوران توسعه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…

استخدام کارشناس برنامه نویس،کارشناس گزارش ساز/تهران

استخدام رایاوران توسعه شرکت رایاوران توسعه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…