استخدام در شركت گسترش ارتباطات مبنا در استان تهران

شركت گسترش ارتباطات مبنا جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير…