استخدام نیروی خدمات و تشریفات در مجموعه گلفام سفر در تهران

استخدام گلفام سفر مجموعه گلفام سفر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…