استخدام کارشناس مهندس شیمی یا صنایع غذایی در شرکت آردین گلوگز کاسپین

استخدام شرکت آردین گلوگز کاسپین یک شرکت تولیدی واقع در شهر صنعتی البرز (استان قزوین) با…