استخدام شركت فرآورده هاي گوشتي رباط در استان تهران

شركت فرآورده هاي گوشتي رباط جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط…